Ocijenite djevojku:

3.9


Ostale cure »

Termovizijska kamera u građevinarstvu (VIDEO!)

Termovizijska kamera u građevinarstvu (VIDEO!) Infracrvena termografija - predstavlja korištenje IC termovizijske kamere u cilju prikazivanja i mjerenja termalne energije koju zrači neki objekt. Vidljiva svijetlost je vak, elektromagnetski val. Kao što naše uho može registrirati zvukove različitih frekvencija, tako naše oko može registrirati elektromagnetske valove različitih valnih duljina. Dio spektra elektromagnetskih valova koje naše oko može registrirati nazivamo vidljiva svijetlost. Svijetlost različitih frekvencija, valnih duljina, raspoznajemo kao različite boje.

1800.g. William Herschel – otkriće IC zrake
1840.g. John Herschel - ostvaruje prvu IC sliku
1905.g. Einstein-ov postulat: svjetlost je sastavljena od dijelića energije (kasnije nazvani fotoni).


Mehanizmi prijenosa topline: u osnovi razlikujemo tri načina transporta topline:
1. kondukcija ili provođenje
2. konvekcija ili komešanje (s promjenom agregatnog stanja ili bez nje)
3. radijacija ili zračenje


Za razliku od vidljive svijetlosti, u području infracrvenog spektra svaki objekt čija je temperatura iznad apsolutne nule emitira toplinu. Čak i vrlo hladna tijela kao npr. kocke leda emitiraju zračenje u području infracrvenog.
Što je viša temperatura objekta što ono emitria – to je veća količina emitiranog IC zračenja. Upravo termovizija nam omogućava da sagledamo ono što naše oči ne mogu vidjeti.

Načelo rada termografskog sustava
Termografski sustav pretvara nevidljivo – infracrveno zračenje u vidljivi prikaz. Zračenje koje dolazi s površina promatranog objekta prolazi kroz leća i fokusira se na detektor. Kako su karakteristike elektromagnetskog zračenja jednake za cijeli elektromagnetski spektar, to je optika koja se koristi u IC uređajima po obliku jednaka onoj kod fotografskih uređaja, no različita po materijalima iz kojih je napravljena. Materijali koji se koriste za izradu leća moraju biti propusni za IC zračenje.

Značajke termografskog prikaza
Termografski je prikaz vidljiva slika raspodjele intenziteta zračenja koje dolazi s površina promatranih objekata. Prispjelo se zračenje, naime, sastoji od vlastitog emitiranog zračenja (koje ovisi o temperaturi i o emisijskom faktoru površine) i od reflektiranog zračenja objekata iz okoliša.
Prividnom se temperaturom naziva nekompezirano očitanje s termografske kamere, koje sadržava kompletno zračenje koje je prispjelo na detektor infracrvene kamere, bez obzira na izvor zračenja.
Prividna se temperatura razlikuje od stvarne temperature – ona koja je povezana s gibanjem molekula i atoma tijela. Dobivanje prave temperature iz prividne slijedi nakon kompenzacije brojnih utjecajnih faktora.
Kompenzacija se provodi na način da se pri mjerenju u termografski sustav unose podaci o objektu mjerenja i njegovom okolišu, koji se jednim imenom zovu – parametri objekta.

Na kvalitetu termografskog zapisa temperatura utjecaj imaju:
1. Kamera
2. Objekt
3. Okoliš

Izbor palete boja
Druga mogućnost pooboljšanja pri analizi termograma je izbor palete boja, pri čemu pridržavamo različite boje određenim nivoima prividnih temperatura. Izabrana paleta boja može dati manje ili više izražen kontrast, ovisno o bojama koje sadržava.
Izabrati paletu boja s naglašenim kontrastom kada se radi o promatranju objekta na kojem je ostvaren malen kontrast prividnih temperatura.
Izabrati paletu boja s manje naglašenim kontrastima ukoliko se radi o objektima s velikim razlika ma u prividnim temperaturama.

Korištenje infracrvene termografije u građevinarstvu / zgradarstvu
- detekcija vlage i pukotina na ravnim krovovima
- detekcija pukotina / zrak
- prisustvo vlage u građevini
- kontrola i otkrivanje cijevi i vodova – podno grijanje
- toplinski gubici, toplinski mostovi
- pribavlja vrijedne informacije kod renoviranja građevnog objekta
- kontrola rekonstrukcija i popravaka


Energetski izvori u RH

Prema planu energetskog razvoja RH – do 2010.g.
- tekuća goriva (do 42%)
- zemni plin (do 32%)
- snaga vode i ugljena (do 24%)

Očekuje se da će udio obnovljivih izvora 2010.g. porasti za 5%.
U ukupnoj emisiji sumpornog dioksida (SO2) u RH energetski sektor sudjeluje s 99,1%, u ukupnoj emisiji dušikovih oksida (NOX) s 96,7% te u ukupnoj emisiji ugljičnog monoksida (CO) s 90,8%.

Direktive, smjernice, preporuke, normativi…..
Za sektor zgradarstva treba naglasiti tri bitne EU Direktive koje se odnose na područje toplinske zaštite, uštede energije i zaštite okoliša:

Direktiva 89/106/EEC o usklađivanju zakonskih i upravnih propisa država članica o građevnim proizvodima / Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to constructions product.

Direktiva 93/76/EEC o ograničavanju emisije ugljikovog dioksida kroz povećanje energetske efikasnosti / Council Directive 93/76EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by improving energy efficiency (SAVE) (Official Journal L 237, 22/09/1993)

Direktiva 2002/91/EC o energetskim karakteristikma zgrada / Directive 2002/91EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of bulidings (Official Journal L 001, 04/01/2003)

Jedna od najvažnijih značajki Direktive 2002/91/EC je da se s energetskog aspekta zgrada promatra kao energetska cijelina. Ta cjelina obuhvaća s jedne strane energetske karkateristike građevinske konstrukcije i elemenata, a s druge strane svu energetsku opremu unutar zgrade (sustav za grijanje, pripremu tople vode, rasvjetu, hlađenje, prozračivanje i dr.)

Direktivom nije obuhvaćena neinstalirana oprema unutar zgrade ()npr. kućanski uređaji, uredska oprema, samostojeća rasvjeta i dr.)

Direktiva određuje 5 bitnih elemenata:
- zajednička metodologija za proračun energetskih karakteristika zgrada
- primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za nove zgrade
- primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za postojeće zgrade prilikom većih rekonstrukcija (korisne površine iznad 1000m2)
- energetska certifikacija (energetskih iskaznica) zgrada.
- Redovite inspekcije kotlova i sustava za kondenziranje zraka u zgradama

Sve zgrade koje se grade, prodaju ili iznajmljuju biti će certificirane i takvi energetski certifikati s podacima o godišnjoj potrošnji za grijanje zgrade bit će dani na uvid svim zainteresiranim strankama.
Sve to trebalo bi pokrenuti tržište u smjeru povećanja energetske efikasnosti.

Bitna čimbenik u ostvarivanju energetske uštede u zgradarstvu je implementacija energetskih iskaznica, odnosno energetskih certifikata zgrade:

-Danska – godišnje izdaje od 45.000 do 50.000 energetskih iskaznica za manje stambene objekte kao i za stanove
- Gornja Austrija – od 1993. do 2000.g. izdana 25.000 energetskih iskaznica za zgrade s time da su kriteriji za potrebnu godišnju toplinu od 75 kWh/m2, a iz 1993. postroženi i u 2001. su 50kWh/m2, a očekuje se da će uskoro biti samo 15 kWh/m2
- Njemačka - od 1994.g za svaku novosagrađenu zgradu izdaje energetsku iskaznicu
- Slovenija – izdano je 10-ak energetskih iskaznica i radi se na uspostavi sustava ovlaštenih stručnjaka za izdavanje tih iskaznica.

IC Termografija / Termovizija / u RH

HUICT – hrvatska udruga infracrvene termografije
- 60-ak članova
- Implementacija IC tehnologije u normativne akte RH
FSB Zagreb – CCT – izobrazba ovlaštenih i licenciranih termografista – 1. stupanj
STSI
Institut Hrvoje Požar
Brodski institut Zagreb
Pojedine tvrtke u okviru vlastite djelatnosti ili kao uslužne djelatnosti


Energetski institut Hrvoje Požar, u suradnji sa Kakultetom strojarstva i brodogradnje i Brodarskim institutom, a u sklopu Nacionalnog energetskog programa povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu – KUEN zgrada, proveo je energetsku analizu uz korištenje IC tehnologije na pilot projektu. Tako je npr. jendna od analiziranih zgrada bila zgrada HEP Elektrana Koprivnica, sagrađena 1968.g.

IC Termografskim mjerenjem utvrđeno je postojanje toplinskih mostova, loša kvliteta prozora i brtvljenja, te veliko propuštanje topline kroz neizolirane kutije za rolete. Utvrđeno je da jepotrošnja energije 240kWh/m2. Temeljem rezultata termografskih mjerenja i proračuna toplinskih potreba objekata donesen je plan optimanog zahvata na objektu u svrhu obnove i maksimalne uštede energije. Nakon provedene rekonstrukcije potrošnja energije spala je na 70kWh/m2.

Termografske snimke nakon rekonstrukcije potvrdile su zadovoljavajuću tolinsku zaštitu zgrade. Razlika u potrebnom prirodnom plinu za grijanje navedene zgrade prije i nakon rekonstrukcije iznosila je 25.087 m3, što znači ekvivalent u smanjenju emisije CO2 od 48t godišnje. Ekonomska analiza potvrdila je ekonomsku opravdanost provedene rekonstrukcije jer kroz smanjenje izdavanja za energiju grijanja kroz 11 godina vratiti će se uložena sredstva u rekonstrukciju.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289083.html
 

Video

Ostale novosti